Algemene Voorwaarden BvTF

Algemene Voorwaarden 2020 BvTF

Bij alle werkzaamheden en opdrachten die het Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF uitvoert, gelden de volgende Algemene Voorwaarden ten aanzien van gedrag, aansprakelijkheid, kosten, annulering en declaraties.

 Gedragsregels

Wij verrichten slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke uitvoering kunnen dragen;

Wij zullen een opdracht niet aanvaarden of voortzetten indien een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar komt door een persoonlijke band met de opdrachtgever;

Wij achten ons verplicht tot geheimhouding van alle te onzer kennis gekomen vertrouwelijke informatie;

Wij dragen er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en ons;

Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens de wilsovereenstemming beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen;

In beginsel wordt ons honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Wij werken niet op basis van enige vergoeding, waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid;

Indien problemen rijzen tengevolge van het feit dat bij de opdrachtgever ook andere organisatieadviseurs/opleiders werkzaam zijn, dan zullen wij ons zodanig opstellen dat het belang van de opdrachtgever centraal blijft staan;

Wij zullen aan personen in dienst van de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht geen aanbiedingen voor functies bij ons bureau of bij een van onze andere opdrachtgevers doen;

Alle gegevens, documenten en producten van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend aan medewerkers van Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF die direct betrokken zijn bij de uitvoering van dit traject ter beschikking gesteld.

Kosten

Algemeen: Materiaalkosten van onze opleiders zijn normaal gesproken in onze kostenramingen opgenomen en worden niet apart in rekening gebracht. Reiskosten worden gedeclareerd op basis van OV (1e klas) of autokilometers (€0.29 ct/km).

Niet inbegrepen zijn de kosten van de eventuele huur van audiovisuele apparatuur. Ook de kosten van het verblijf van docenten/trainers/adviseurs in een hotel tijdens een opleidingsprogramma en van de huur van de betreffende accommodatie komen ten laste van de opdrachtgever.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat door thans nog onbekende feiten ons honorarium de kostenraming te boven zal gaan, mogen wij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf uwerzijds, de kostenraming met maximaal 10% overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met u, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of onze werkzaamheden kan worden besloten.

Open opleidingsprogramma’s

Voor onze open opleidingsprogramma’s zoals de leergang Wijsheid én Impact geldt in beginsel (zie hierna bij kostenstijgingen) een vaste prijs waarin alle met de training samenhangende kostenaspecten zijn begrepen.

Kostenstijgingen

In alle gevallen geldt dat een door externe maatregelen veroorzaakte stijging van loon- en salariskosten, die ons noodzaakt tot tariefsverhoging over te gaan, zal worden doorberekend; een en ander binnen het tariefsbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

Annulering

In-company opdrachten

In geval van annulering van een overeengekomen in-company advies/opleidingsopdracht zal de tijd, die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door ons in rekening worden gebracht. In geval van annulering van een overeengekomen opleidingstraject wordt als volgt gehandeld:

Voor een opleidingsprogramma van vier dagen of korter geldt:

Bij annulering binnen één maand voor begin van het project is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd;

Bij eerdere annulering is de helft van de overeengekomen prijs verschuldigd;

 Voor een opleidingsprogramma dat langer dan vier dagen duurt geldt:

Bij annulering binnen 6 maand voor aanvang van de leergang is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de leergang is 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd;

Bij eerdere annulering is 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Open opleidingen

Aanmelding

Aanmelding voor open programma’s vindt uitsluitend plaats door middel van het door Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF online verstrekte aanmeldformulier; Door aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en regels;

Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF is gerechtigd de aanmelding van een deelnemer te weigeren wanneer zij daartoe reden ziet, bijvoorbeeld indien de deelnemer het opleidingsgeld niet heeft betaald, maar hoeft over deze weigering geen toelichting te geven en is niet verplicht hierover in gesprek te gaan;

In geval van annulering van deelname aan één van onze open opleidingen wordt als volgt gehandeld:

Bij annulering binnen zes maanden voor begin van de opleiding is 50% van de cursusprijs verschuldigd;

Bij annulering binnen één maand voor begin van de opleiding is de volledige cursusprijs verschuldigd;

Vóór aanvang van de opleiding kan een collega de verhinderde deelnemer vervangen; tussentijds is dat niet mogelijk.

Deelnemers verplichten zich tot deelname aan het volledige programma. (Gedeeltelijke) afwezigheid kan voor Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF aanleiding zijn om verdere deelname te annuleren. Tussentijdse opzegging of stopzetting van de opleiding leidt nooit tot restitutie van het programmageld;

Alle verzoeken tot restitutie zullen worden afgewezen.

Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF heeft het recht het programma voor aanvang ervan af te gelasten om welke reden dan ook;

Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van het programma of het docententeam aan te brengen. Hiervan zal het de deelnemers in kennis stellen;

Consultafspraken

In geval van annulering van afspraken voor filosofisch consults, wordt als volgt gehandeld:

Gemaakte consultafspraken die binnen een week voor de afspraak worden verzet of afgezegd, worden voor 100% voor het verschuldigde bedrag voor die afspraak gefactureerd;

Declaraties

Wij dienen normaal gesproken onze declaraties in direct na afloop van de werkzaamheden. Voor onze open opleidingsprogramma’s ontvangen de deelnemers de declaratie doorgaans kort voor de aanvang van het opleidingsprogramma. Wij verzoeken u de declaratie te voldoen binnen vier weken na de datum van de declaratie. In onze declaraties zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de declaraties niet binnen vier weken na de datum van de declaratie zijn betaald, behouden wij ons het recht voor u een rentetoeslag van 1% per maand over het schuldig gebleven bedrag in rekening te brengen vanaf de datum van de declaratie.

Bij individuele maatwerktrajecten dient betaling voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht te geschieden.

Auteursrecht

Tenzij anders met de opdrachtgever is overeengekomen, rust op het door ons verstrekte materiaal auteursrecht. Geen van de aangereikte inhouden mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF worden gepubliceerd of gebruikt in communicatie op welke manier dan ook. Dit houdt tevens in dat wij het recht van vermenigvuldiging ten behoeve van onze klanten behouden.

Aansprakelijkheid

Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de gebouwen en op de terreinen waar het programma door de deelnemer wordt gevolgd.

Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF is verantwoordelijk voor het aanbieden van dat programma en de leermogelijkheden. Deelnemers dragen zelf volledig de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en zijn voornamelijk bezig met hun eigen leerproces en niet met dat van een andere deelnemer.

Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF veronderstelt dat de opdrachtgevers en deelnemers ‘psychisch gezond’ zijn. De verantwoordelijkheid aangaande de gevolgen en effecten van consults ligt volledig bij de consultee, opdrachtgever of deelnemer. Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF kan gevraagd worden rekenschap af te leggen over haar aanbod, maar is daartoe niet verplicht. Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen en effecten van haar aanbod. Of het aanbod geschikt is ter vervanging van of aanvulling op psycho-therapie of andersoortige hulp, wordt door Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF vooraf niet beoordeeld. Evenmin brengt Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF in deze adviezen uit. Als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt of belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden, aanvaardt Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF evenmin geen enkele aansprakelijkheid.